ตารางแสดงจำนวนนักเรียนรายปี

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน
ปี 2562 25457
ปี 2563 21252
รหัส โรงเรียน ขนาดโรงเรียน 2562 2563 +เพิ่ม-ลด
27020001 บ้านโคคลาน ขนาดใหญ่ 417 315 -102
27020002 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ขนาดกลาง 227 202 -25
27020003 บ้านไทยสามัคคี ขนาดกลาง 168 188 +20
27020004 บ้านกุดเวียน ขนาดใหญ่ 374 294 -80
27020005 บ้านทัพเซียม ขนาดกลาง 190 157 -33
27020006 บ้านนางามมิตรภาพที่131 ขนาดใหญ่ 565 484 -81
27020007 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ขนาดเล็ก 139 102 -37
27020008 บ้านแก้วเพชรพลอย ขนาดกลาง 179 149 -30
27020009 อนุบาลตาพระยา ขนาดใหญ่ 522 452 -70
27020010 บ้านตะโก ขนาดกลาง 233 193 -40
27020011 บ้านกะสัง ขนาดกลาง 285 263 -22
27020012 เพชรรัตนราชสุดา ขนาดกลาง 237 203 -34
27020013 บ้านหนองบัวสันติสุข ขนาดเล็ก 75 61 -14
27020014 บ้านรัตนะ ขนาดกลาง 311 246 -65
27020015 บ้านทัพไทย ขนาดกลาง 151 128 -23
27020016 บ้านโคกปราสาท ขนาดกลาง 167 143 -24
27020017 ทับทิมสยาม03 ขนาดเล็ก 139 104 -35
27020018 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ขนาดกลาง 189 173 -16
27020019 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ขนาดเล็ก 151 117 -34
27020020 บ้านหนองผักแว่น ขนาดใหญ่ 599 478 -121
27020021 วัดหนองติม ขนาดใหญ่ 512 440 -72
27020022 บ้านโคกไพล ขนาดใหญ่ 376 321 -55
27020023 บ้านเจริญสุข ขนาดเล็ก 97 79 -18
27020024 บ้านมะกอก ขนาดเล็ก 130 97 -33
27020025 บ้านโคกเพร็ก ขนาดใหญ่ 413 309 -104
27020026 บ้านโคกทหาร ขนาดกลาง 188 162 -26
27020027 เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) ขนาดกลาง 260 203 -57
27020028 บ้านโคกแจง ขนาดกลาง 150 143 -7
27020029 บ้านห้วยชัน ขนาดกลาง 255 186 -69
27020030 ช่องกุ่มวิทยา ขนาดกลาง 291 252 -39
27020031 ชุมชนบ้านแซร์ออ ขนาดใหญ่ 429 322 -107
27020032 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ขนาดเล็ก 99 83 -16
27020033 บ้านเขาพรมสุวรรณ ขนาดใหญ่ 412 358 -54
27020034 บ้านท่าเกวียน ขนาดใหญ่ 686 572 -114
27020035 บ้านเขาจาน ขนาดกลาง 250 223 -27
27020037 บ้านสี่แยก ขนาดเล็ก 74 67 -7
27020038 บ้านคลองมะนาว ขนาดกลาง 249 202 -47
27020039 บ้านหนองยาง ขนาดเล็ก 66 42 -24
27020040 บ้านโนน ขนาดเล็ก 78 66 -12
27020041 บ้านทับใหม่ ขนาดกลาง 297 242 -55
27020042 บ้านซับใหญ่ ขนาดเล็ก 77 52 -25
27020043 วัดสารคุณสโมสร ขนาดเล็ก 72 65 -7
27020044 ประชาเกษตรพัฒนา ขนาดเล็ก 122 110 -12
27020046 บ้านโป่งคอม ขนาดกลาง 183 144 -39
27020047 บ้านหนองหอย ขนาดเล็ก 72 70 -2
27020049 บ้านหนองใหญ่ ขนาดเล็ก 77 81 +4
27020051 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ขนาดใหญ่ 1528 1363 -165
27020053 บ้านพร้าว ขนาดกลาง 190 152 -38
27020054 บ้านเนินผาสุก ขนาดเล็ก 84 73 -11
27020055 บ้านหนองแสง ขนาดกลาง 196 155 -41
27020057 บ้านโนนผาสุก ขนาดเล็ก 136 105 -31
27020058 บ้านหนองตะเคียนบอน ขนาดเล็ก 76 62 -14
27020059 ร่มเกล้า ขนาดใหญ่ 644 529 -115
27020061 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ขนาดกลาง 165 154 -11
27020062 บ้านวังรี ขนาดเล็ก 138 103 -35
27020063 บ้านหนองน้ำใส ขนาดเล็ก 133 98 -35
27020064 บ้านหนองเรือ ขนาดกลาง 203 178 -25
27020065 บ้านเนินสะอาด ขนาดเล็ก 121 119 -2
27020066 บ้านซับนกแก้ว ขนาดกลาง 253 180 -73
27020068 บ้านบุกะสัง ขนาดกลาง 161 132 -29
27020069 บ้านหนองหมู ขนาดเล็ก 62 62 +0
27020070 บ้านหนองแวง ขนาดเล็ก 127 109 -18
27020071 บ้านหนองหล่ม ขนาดเล็ก 104 83 -21
27020072 บ้านภักดีแผ่นดิน ขนาดเล็ก 87 62 -25
27020073 บ้านท่าช้าง ขนาดเล็ก 163 117 -46
27020074 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง ขนาดเล็ก 93 92 -1
27020076 วัดพุทธิสาร ขนาดกลาง 156 146 -10
27020077 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ขนาดกลาง 270 185 -85
27020078 คลองยางนุสรณ์ ขนาดเล็ก 138 114 -24
27020079 บ้านบ่อนางชิง ขนาดกลาง 245 181 -64
27020080 บ้านวังยาว ขนาดกลาง 246 195 -51
27020081 บ้านหนองหมูน้อย ขนาดเล็ก 125 113 -12
27020082 บีกริม ขนาดกลาง 229 200 -29
27020083 บ้านคลองวัว ขนาดเล็ก 109 102 -7
27020085 อพป.คลองน้ำใส ขนาดกลาง 287 239 -48
27020086 บ้านแสนสุข ขนาดกลาง 149 128 -21
27020088 บ้านกุดหิน ขนาดเล็ก 100 90 -10
27020089 บ้านจัดสรรสามัคคี ขนาดเล็ก 85 64 -21
27020090 บ้านคลองหว้า ขนาดกลาง 167 153 -14
27020091 สระปทุม ขนาดกลาง 276 248 -28
27020092 บ้านโคกสะแบง ขนาดเล็ก 134 96 -38
27020093 บ้านท่าข้าม ขนาดกลาง 273 224 -49
27020095 บ้านด่าน ขนาดเล็ก 72 63 -9
27020097 บ้านกุดม่วง ขนาดเล็ก 89 72 -17
27020098 บ้านตุ่น ขนาดกลาง 148 128 -20
27020099 บ้านไทยสามารถ ขนาดเล็ก 91 89 -2
27020100 อนุบรรพต ขนาดเล็ก 64 47 -17
27020101 อนุบาลศรีอรัญโญทัย ขนาดใหญ่ 694 587 -107
27020102 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ขนาดเล็ก 81 58 -23
27020104 บ้านโคก ขนาดกลาง 153 124 -29
27020105 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ขนาดกลาง 282 208 -74
27020106 นิคมสงเคราะห์ 2 ขนาดกลาง 200 152 -48
27020107 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ ขนาดเล็ก 110 95 -15
27020108 กรุงไทย ขนาดเล็ก 135 111 -24
27020109 บ้านคลองยางประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 92 82 -10
27020110 บ้านหนองปรือ ขนาดกลาง 204 160 -44
27020111 บ้านทดเจริญ ขนาดกลาง 181 143 -38
27020113 บ้านหนองผักบุ้ง ขนาดเล็ก 78 88 +10
27020116 เมืองไผ่ ขนาดเล็ก 113 99 -14
27020117 บ้านหนองสังข์ ขนาดกลาง 236 192 -44
27020118 บ้านเหล่าอ้อย ขนาดใหญ่ 337 291 -46
27020119 บ้านหันทราย ขนาดกลาง 230 201 -29
27020120 บ้านหนองบัว ขนาดกลาง 270 236 -34
27020121 บ้านบ่อหลวง ขนาดเล็ก 49 32 -17
27020122 บ้านโคกสูง ขนาดกลาง 188 170 -18
27020123 บ้านหนองเสม็ด ขนาดกลาง 212 177 -35
27020124 บ้านละลมติม ขนาดกลาง 262 216 -46
27020125 บ้านโนนหมากมุ่น ขนาดกลาง 217 135 -82
27020126 สมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) ขนาดกลาง 167 129 -38
27020127 บ้านหนองจาน ขนาดเล็ก 85 87 +2
27020128 สหัสหงษ์มหาคุณ ขนาดกลาง 195 156 -39
27020129 บ้านหนองแอก ขนาดกลาง 198 175 -23
27020130 วัดหนองม่วง ขนาดเล็ก 100 101 +1
27020131 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ขนาดกลาง 274 239 -35
27020132 บ้านโคกสามัคคี ขนาดกลาง 213 192 -21
27020133 ชุมชนบ้านหนองแวง ขนาดกลาง 288 242 -46
27020134 บ้านหนองเม็ก ขนาดกลาง 161 146 -15
27020135 บ้านหนองมั่ง ขนาดเล็ก 100 80 -20
รวม 25,457 21,252 -4,205