ที่ โรงเรียน ขนาด นักเรียน เข้าสอบ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ยรวม
1 บ้านโคคลาน ขนาดใหญ่ 40 24 49.41 15.55 33.85 12.62 26.67 7.73 29.56 10.40 34.87
2 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 ขนาดกลาง 36 36 52.59 14.14 33.30 11.48 25.18 10.22 35.58 11.33 36.66
3 บ้านไทยสามัคคี ขนาดกลาง 20 20 59.52 11.90 32.88 9.29 26.15 7.11 39.14 11.39 39.42
4 บ้านกุดเวียน ขนาดใหญ่ 32 32 51.32 14.83 31.63 9.12 25.38 8.20 34.76 11.15 35.77
5 บ้านทัพเซียม ขนาดกลาง 21 21 47.24 14.49 29.61 9.29 26.32 9.01 32.18 13.16 33.84
6 บ้านนางามมิตรภาพที่131 ขนาดใหญ่ 49 49 49.45 16.03 30.42 11.49 23.33 9.55 34.05 9.45 34.31
7 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ ขนาดเล็ก 11 11 52.47 11.23 33.13 7.58 21.25 4.84 36.06 13.09 35.73
8 บ้านแก้วเพชรพลอย ขนาดกลาง 25 25 65.28 12.36 37.66 15.24 27.50 9.52 43.04 8.15 43.37
9 อนุบาลตาพระยา ขนาดใหญ่ 48 46 49.03 13.49 27.50 8.89 24.00 12.00 35.13 8.81 33.92
10 บ้านตะโก ขนาดกลาง 26 26 54.48 14.34 33.50 12.08 28.50 12.85 41.78 13.27 39.57
11 บ้านกะสัง ขนาดกลาง 26 26 40.30 12.67 22.80 8.29 24.00 7.62 31.87 7.64 29.74
12 เพชรรัตนราชสุดา ขนาดกลาง 8 8 48.43 9.74 26.07 3.50 22.14 7.49 36.96 10.80 33.40
13 บ้านหนองบัวสันติสุข ขนาดเล็ก 10 10 58.18 10.82 22.14 6.19 25.71 8.21 30.20 12.04 34.06
14 บ้านรัตนะ ขนาดกลาง 22 19 48.46 10.96 28.16 10.82 30.26 7.86 40.61 11.28 36.87
15 บ้านทัพไทย ขนาดกลาง 20 19 64.93 10.61 35.00 12.25 23.18 10.93 37.29 9.55 40.10
16 บ้านโคกปราสาท ขนาดกลาง 20 20 48.43 12.19 28.21 11.63 23.93 7.12 36.61 6.25 34.30
17 ทับทิมสยาม03 ขนาดเล็ก 11 9 41.17 9.60 41.39 10.15 20.00 7.45 36.42 14.34 34.75
18 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ขนาดกลาง 15 15 50.29 13.57 25.19 6.46 22.31 9.12 31.99 8.23 32.45
19 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร ขนาดเล็ก 17 17 66.61 10.85 29.09 7.25 30.00 10.22 40.96 12.39 41.67
20 บ้านหนองผักแว่น ขนาดใหญ่ 35 35 45.33 12.56 30.16 10.95 26.09 8.90 30.67 8.86 33.06
21 วัดหนองติม ขนาดใหญ่ 46 45 52.13 12.20 29.74 9.38 25.26 10.25 32.99 11.78 35.03
22 บ้านโคกไพล ขนาดใหญ่ 23 23 46.76 18.12 27.35 10.93 22.65 10.02 33.84 9.33 32.65
23 บ้านเจริญสุข ขนาดเล็ก 13 13 42.52 14.45 30.00 11.77 21.67 6.56 29.59 8.41 30.95
24 บ้านมะกอก ขนาดเล็ก 18 18 52.93 11.99 32.94 9.24 25.88 6.24 35.29 12.05 36.76
25 บ้านโคกเพร็ก ขนาดใหญ่ 23 23 55.29 12.38 30.60 10.46 28.10 6.81 36.86 12.30 37.71
26 บ้านโคกทหาร ขนาดกลาง 21 21 57.14 13.41 38.47 9.36 25.56 9.98 34.14 8.75 38.83
27 เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) ขนาดกลาง 29 30 50.09 13.50 32.50 11.75 25.79 10.03 36.83 10.08 36.30
28 บ้านโคกแจง ขนาดกลาง 13 12 55.58 10.93 34.75 7.20 19.50 7.23 46.15 7.69 39.00
29 บ้านห้วยชัน ขนาดกลาง 24 24 59.38 16.48 39.33 16.77 26.00 9.70 36.58 12.51 40.32
30 ช่องกุ่มวิทยา ขนาดกลาง 30 30 50.29 12.53 27.93 8.26 23.70 8.24 33.57 10.15 33.87
31 ชุมชนบ้านแซร์ออ ขนาดใหญ่ 34 33 46.44 11.77 31.37 10.43 22.26 9.14 29.58 8.13 32.41
32 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา ขนาดเล็ก 12 12 60.75 11.25 27.92 4.88 29.17 7.86 41.77 10.42 39.90
33 บ้านเขาพรมสุวรรณ ขนาดใหญ่ 40 38 39.91 10.71 25.36 8.60 24.86 7.70 31.53 7.32 30.42
34 บ้านท่าเกวียน ขนาดใหญ่ 48 48 58.51 13.16 39.70 13.68 24.51 8.61 38.15 10.72 40.22
35 บ้านเขาจาน ขนาดกลาง 22 12 52.92 12.39 32.71 12.27 23.33 6.24 36.24 11.97 36.30
36 บ้านสี่แยก ขนาดเล็ก 12 9 53.08 10.20 34.44 10.12 25.00 7.82 34.52 5.07 36.76
37 บ้านคลองมะนาว ขนาดกลาง 17 16 63.02 15.11 41.88 22.46 30.42 10.89 46.10 16.29 45.36
38 บ้านหนองยาง ขนาดเล็ก 4 4 64.69 5.49 33.13 9.90 20.00 7.91 30.08 10.35 36.98
39 บ้านโนน ขนาดเล็ก 11 11 42.82 13.12 33.61 14.77 22.22 8.85 31.78 10.80 32.61
40 บ้านทับใหม่ ขนาดกลาง 20 20 57.71 11.53 29.41 7.30 25.59 9.68 32.32 6.78 36.26
41 บ้านซับใหญ่ ขนาดเล็ก 4 4 60.50 8.03 34.38 5.69 27.50 2.50 29.13 6.09 37.88
42 วัดสารคุณสโมสร ขนาดเล็ก 6 6 51.29 2.67 37.92 12.78 27.50 10.70 36.18 15.10 38.22
43 ประชาเกษตรพัฒนา ขนาดเล็ก 15 15 45.78 12.97 35.25 8.55 21.00 9.43 24.17 9.01 31.55
44 บ้านโป่งคอม ขนาดกลาง 15 15 52.71 16.42 31.07 12.84 23.57 7.18 31.69 12.09 34.76
45 บ้านหนองหอย ขนาดเล็ก 11 11 45.41 12.53 30.31 5.51 26.88 7.04 34.56 5.42 34.29
46 บ้านหนองใหญ่ ขนาดเล็ก 15 15 55.31 14.99 35.31 12.71 25.00 5.59 37.58 9.93 38.30
47 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ขนาดใหญ่ 168 169 64.25 13.28 46.55 23.59 31.08 15.64 38.73 12.13 45.15
48 บ้านพร้าว ขนาดกลาง 16 16 53.48 14.41 30.96 7.75 26.92 6.94 48.31 13.86 39.92
49 บ้านเนินผาสุก ขนาดเล็ก 5 5 60.75 0.00 42.50 0.00 15.00 0.00 36.05 0.00 38.58
50 บ้านหนองแสง ขนาดกลาง 15 15 59.88 12.47 40.33 14.80 24.33 11.81 35.19 7.28 39.93
51 บ้านโนนผาสุก ขนาดเล็ก 16 16 50.08 18.60 36.35 13.61 26.54 7.69 38.60 11.18 37.89
52 บ้านหนองตะเคียนบอน ขนาดเล็ก 7 7 64.58 12.77 36.25 6.08 26.67 13.12 38.62 9.98 41.53
53 ร่มเกล้า ขนาดใหญ่ 44 46 49.54 14.05 28.59 14.31 25.00 8.62 33.29 10.11 34.11
54 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ขนาดกลาง 12 12 54.48 18.86 33.13 12.63 27.50 10.70 36.40 13.98 37.88
55 บ้านวังรี ขนาดเล็ก 9 9 58.96 14.09 47.08 15.30 24.17 6.07 34.82 11.55 41.26
56 บ้านหนองน้ำใส ขนาดเล็ก 13 13 51.89 10.64 26.73 8.46 20.00 8.55 29.20 7.75 31.96
57 บ้านหนองเรือ ขนาดกลาง 13 13 50.18 20.56 34.32 14.81 24.09 6.68 37.45 8.93 36.51
58 บ้านเนินสะอาด ขนาดเล็ก 6 6 48.67 10.20 36.67 4.00 25.83 7.86 33.12 12.85 36.07
59 บ้านซับนกแก้ว ขนาดกลาง 26 26 54.63 12.12 33.55 9.40 23.95 7.54 35.14 11.33 36.82
60 บ้านบุกะสัง ขนาดกลาง 9 9 63.60 10.52 43.00 12.59 33.00 9.80 39.85 10.96 44.86
61 บ้านหนองหมู ขนาดเล็ก 6 6 49.33 14.49 27.50 15.94 23.33 2.36 39.45 10.72 34.90
62 บ้านหนองแวง ขนาดเล็ก 14 14 50.58 12.86 36.73 10.98 23.08 10.66 34.32 9.48 36.18
63 บ้านหนองหล่ม ขนาดเล็ก 8 8 64.28 8.49 43.13 15.09 35.63 8.82 42.17 8.98 46.30
64 บ้านภักดีแผ่นดิน ขนาดเล็ก 9 9 58.04 10.53 35.83 9.86 30.00 10.00 35.13 5.43 39.75
65 บ้านท่าช้าง ขนาดเล็ก 17 17 53.23 15.21 33.54 10.38 23.33 7.99 29.80 8.52 34.98
66 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง ขนาดเล็ก 14 14 58.96 9.76 35.71 9.04 35.71 8.21 37.43 10.21 41.95
67 วัดพุทธิสาร ขนาดกลาง 13 13 64.11 9.21 29.72 9.24 29.44 7.62 38.46 9.04 40.43
68 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) ขนาดกลาง 21 21 60.96 11.67 40.21 13.52 25.83 5.34 31.39 9.23 39.60
69 คลองยางนุสรณ์ ขนาดเล็ก 20 20 62.88 15.16 46.88 16.14 21.67 6.87 37.13 8.15 42.14
70 บ้านบ่อนางชิง ขนาดกลาง 11 11 60.53 8.41 37.50 12.93 33.13 11.44 44.30 7.84 43.87
71 บ้านวังยาว ขนาดกลาง 15 15 65.13 11.15 38.13 10.66 35.00 14.58 33.86 7.92 43.03
72 บ้านหนองหมูน้อย ขนาดเล็ก 12 12 65.53 11.72 53.44 12.62 28.13 4.96 47.39 9.56 48.62
73 บีกริม ขนาดกลาง 24 23 53.65 12.69 26.17 7.52 25.67 8.73 39.16 11.08 36.16
74 บ้านคลองวัว ขนาดเล็ก 18 9 59.57 13.48 43.41 15.53 31.82 10.50 40.85 10.55 43.91
75 อพป.คลองน้ำใส ขนาดกลาง 19 11 64.02 7.10 35.00 9.11 27.27 9.85 39.53 8.10 41.46
76 บ้านแสนสุข ขนาดกลาง 10 2 38.00 0.00 30.00 0.00 20.00 0.00 22.15 0.00 27.54
77 บ้านกุดหิน ขนาดเล็ก 7 7 57.65 4.61 31.50 5.15 21.00 3.74 29.88 12.41 35.01
78 บ้านจัดสรรสามัคคี ขนาดเล็ก 9 9 53.29 13.25 27.92 5.29 21.67 7.45 29.23 10.32 33.03
79 บ้านคลองหว้า ขนาดกลาง 19 18 65.23 11.75 44.81 22.11 30.38 14.47 44.02 12.06 46.11
80 สระปทุม ขนาดกลาง 23 24 46.68 10.40 28.30 10.15 28.64 8.55 31.89 5.84 33.88
81 บ้านโคกสะแบง ขนาดเล็ก 5 4 61.50 5.00 38.75 1.25 27.50 2.50 41.15 7.60 42.23
82 บ้านท่าข้าม ขนาดกลาง 16 16 49.18 17.94 34.17 13.25 26.00 11.58 36.24 12.53 36.40
83 บ้านด่าน ขนาดเล็ก 5 5 50.94 22.47 43.13 20.26 21.25 6.50 28.64 6.80 35.99
84 บ้านกุดม่วง ขนาดเล็ก 9 9 62.85 9.85 50.00 25.05 36.00 17.44 36.33 12.42 46.30
85 บ้านตุ่น ขนาดกลาง 8 6 63.15 11.76 45.50 10.42 25.00 9.49 41.28 10.12 43.73
86 บ้านไทยสามารถ ขนาดเล็ก 6 6 67.70 10.70 63.50 15.30 38.00 12.88 48.36 3.93 54.39
87 อนุบรรพต ขนาดเล็ก 3 3 65.92 3.48 38.33 7.17 20.00 0.00 26.17 3.16 37.61
88 อนุบาลศรีอรัญโญทัย ขนาดใหญ่ 63 45 63.10 12.81 50.83 18.79 26.28 11.59 43.77 12.24 46.00
89 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร ขนาดเล็ก 5 5 60.05 11.59 30.50 10.77 26.00 10.20 36.57 7.08 38.28
90 บ้านโคก ขนาดกลาง 13 12 53.00 13.00 41.56 14.03 26.25 11.92 38.14 13.78 39.74
91 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 ขนาดกลาง 20 20 45.68 8.87 30.63 6.86 24.17 9.09 30.43 12.81 32.73
92 นิคมสงเคราะห์ 2 ขนาดกลาง 13 13 59.06 9.59 45.83 13.59 30.56 7.97 42.27 7.34 44.43
93 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ ขนาดเล็ก 14 14 63.06 8.22 31.56 7.06 25.63 16.29 38.61 14.42 39.72
94 กรุงไทย ขนาดเล็ก 12 12 67.54 8.51 56.25 13.90 25.00 6.45 31.76 7.06 45.14
95 บ้านคลองยางประชาสรรค์ ขนาดเล็ก 13 13 46.38 10.94 33.96 12.39 29.17 11.33 33.96 9.68 35.87
96 บ้านหนองปรือ ขนาดกลาง 17 15 59.33 9.69 40.28 12.16 31.67 11.55 39.17 7.40 42.61
97 บ้านทดเจริญ ขนาดกลาง 23 23 65.45 15.92 37.00 11.77 27.00 8.52 44.34 8.96 43.45
98 บ้านหนองผักบุ้ง ขนาดเล็ก 12 13 58.97 9.99 30.63 6.93 22.50 6.61 34.89 6.63 36.75
99 เมืองไผ่ ขนาดเล็ก 13 13 61.97 11.55 48.06 12.01 19.44 5.50 39.17 11.68 42.16
100 บ้านหนองสังข์ ขนาดกลาง 15 15 52.56 17.66 31.15 13.57 25.38 7.46 31.98 6.38 35.27
101 บ้านเหล่าอ้อย ขนาดใหญ่ 30 29 45.99 15.41 26.56 7.53 24.58 10.60 37.18 12.80 33.58
102 บ้านหันทราย ขนาดกลาง 26 26 59.89 8.96 40.75 11.27 26.00 8.15 38.99 13.01 41.41
103 บ้านหนองบัว ขนาดกลาง 22 20 51.27 14.18 31.50 11.72 27.00 11.22 33.12 9.92 35.72
104 บ้านบ่อหลวง ขนาดเล็ก 2 2 42.75 17.75 31.25 1.25 20.00 5.00 36.70 4.45 32.68
105 บ้านโคกสูง ขนาดกลาง 14 14 61.05 10.15 37.75 16.56 25.50 7.23 39.44 8.99 40.94
106 บ้านหนองเสม็ด ขนาดกลาง 32 29 48.77 11.08 26.50 7.62 20.80 7.57 31.79 11.49 31.97
107 บ้านละลมติม ขนาดกลาง 32 32 54.05 16.49 31.90 12.29 26.20 7.65 38.03 13.35 37.55
108 บ้านโนนหมากมุ่น ขนาดกลาง 23 8 61.50 11.63 40.00 13.36 27.86 9.58 44.84 7.74 43.55
109 สมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) ขนาดกลาง 14 14 42.42 11.11 23.89 9.58 23.33 7.45 29.46 7.53 29.78
110 บ้านหนองจาน ขนาดเล็ก 12 12 50.75 9.15 24.58 8.34 29.17 7.31 31.65 11.52 34.04
111 สหัสหงษ์มหาคุณ ขนาดกลาง 15 15 52.65 10.83 26.88 7.37 25.00 10.41 36.76 7.89 35.32
112 บ้านหนองแอก ขนาดกลาง 18 18 73.25 14.86 41.92 18.94 39.23 20.83 49.75 14.48 51.04
113 วัดหนองม่วง ขนาดเล็ก 14 14 50.70 10.04 32.00 10.17 20.50 7.57 37.66 9.20 35.22
114 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร ขนาดกลาง 31 31 52.35 14.75 33.30 14.10 27.00 9.80 34.03 10.18 36.67
115 บ้านโคกสามัคคี ขนาดกลาง 12 12 51.78 12.97 40.00 20.07 20.56 7.24 37.98 12.42 37.58
116 ชุมชนบ้านหนองแวง ขนาดกลาง 29 29 59.19 11.44 37.84 13.49 24.77 7.15 36.33 9.21 39.53
117 บ้านหนองเม็ก ขนาดกลาง 18 16 56.76 17.22 32.92 10.89 28.33 11.43 32.01 10.93 37.51
118 บ้านหนองมั่ง ขนาดเล็ก 11 11 51.91 11.88 28.64 7.02 29.55 9.40 34.22 8.05 36.08