2563 ปีการศึกษา

118 โรงเรียน จำนวนโรงเรียนในสังกัด

21,252 คน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

1,655 คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ รหัส smis ชื่อโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ นักเรียน ครู ขนาด